Management(CDC)


Sr.No. Name Designation
1 Hon. Prof. Tukaram Bidkar President
2 Shri. Dhyaneswarbhau Bidkar Member
3 Prof. Dr. Prabhakar Mohe Member
4 Prof. Jayant Tayde Member
5 Prof. Ku. R.R. Dahapute Member
6 Prof. Prasanna Bagde Member
7 Rajdatta Mankar Member
8 Hon. Shri Vilasji Ingle Member
9 Hon. Shri. Prakasbhau Bidkar Member
10 Hon. Dr. Suryabhanji Nagulkar Member
11 Shri. Ravi Arun Jadho Member
12 Prog. Meghraj Gadge Member
13 Shri. Sushant Belurkar Member
14 Principal. Dr. K.V. Mehare Secretary